Voliteľný boxík vľavo

  V tomto boxíkov si môžete vytvoriť svoj ​​vlastný obsah, aby Váš internetový obchod používajúce riešenia oXyShop Ready2Go bol atraktívny.

  Text, obrázky, hypertextové odkazy a najrôznejšie formy videa vrátane You Tube Video možno upraviť v administrácii:

  Pre zákazníkov/CMS stránky/Voliteľný boxíkov vľavo
  Anketa
  Ako sa máte?
  73 % (624)
  9 % (81)
  8 % (72)
  3 % (23)
  6 % (53)

  Spolu hlasovalo: 853

  Obchodné podmienky

  Objednávka

  Nižšie uvedené obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou, platí pre nákup v internetovom obchode (názov vášho eshopu). Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka). Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu (názov vašej firmy), so sídlom v (mesto), (ulica), IČO (XXX XX XXX), zapísaného na Krajskom súde v (mesto), oddiel (X), vložka (xxxxx). Kontaktné informácie nájdete v sekcii "Kontakty".
   
  Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Prijatie tovaru kupujúcim od predávajúceho, ako aj záväzná objednávka potvrdená predávajúcim, platí ako uznanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa týchto zmluvných obchodných podmienok a kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami v znení k okamihu odoslania záväznej objednávky a je nimi viazaný okamihom uzavretia kúpnej zmluvy.

  Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.
   

  Možnosti objednávky

  Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
  • Prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len "e-shop")
  • Elektronickou poštou (e-mailom)
  • Osobne
  • Faxom
  • Telefonicky

   

  Povinnosti kupujúceho

  Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu v objednávke potrebné údaje potrebné k úspešnému splneniu objednávky, tj:

  • Meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo kupujúceho,
  • IČO a DIČ, ak je registrovaný ako platiteľ DPH,
  • Kód a názov tovaru podľa cenníka,
  • Spôsob odobratia a dopravy,
  • Dodacia adresa (ak je iná ako adresa bydliska),
  • Všetky ďalšie údaje, ktoré kupujúci považuje za dôležité.

  Každá prijatá objednávka v našom obchode je záväzná.

   
  Storno objednávky je možné do 24 hodín od uskutočnenia objednávky. A to e-mailom (váš e-mail) alebo telefonicky (váš telefónny kontakt). Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v čase, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky prepravcovi, či už tovar upravil na prianie zákazníka.
   
  V prípade, že nakupujúci už nejakým spôsobom poukázal finančný obnos na účet predávajúceho (napr. prevodom z účtu), je predávajúci povinný túto sumu vrátiť. Ak bude chcieť nakupujúci stornovať svoju objednávku neskôr, bude to vykonané len po vzájomnej dohode obidvoch strán a prípadné zrážke (poplatku) za preukázateľné náklady s prevodom finančného obnosu.
   
  Zákazník je o svojej objednávke informovaný e-mailom ihneď po jej uskutočnení.
   
  Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riadi nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a ďalej v rozsahu týmito podmienkami neupravený zákonom č 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom (ďalej len "obch.z."), zákonom č 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa a ďalej zákonmi pre vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim nepodnikateľom.

  Právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom sa riadi nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a ďalej v rozsahu týmito podmienkami neupravený zákonom č 513/1991 Sb. (Ďalej len "obch. Z.") a príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom.

  Predávajúci sa zaväzuje informovať riadne kupujúceho o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe použitia a údržby výrobku. Ak je to potrebné vzhľadom na charakter výrobku, zabezpečuje predávajúci potrebné informácie v zrozumiteľnom písomnom návode priloženom k výrobku.
   

  Odstúpenie od zmluvy

  Pri uzavretí kúpnej zmluvy prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, kedy v tejto lehote musí kupujúci doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy . Kupujúci môže toto svoje právo na odstúpenie od zmluvy realizovať tým, že buď doručí tovar osobne na predajňu predávajúceho spolu s prejavom vôle od zmluvy odstúpiť, alebo na vlastné náklady zašle tovar predávajúcemu na jeho adresu prostredníctvom niektorého z prepravcov spolu s písomným prejavom vôle od zmluvy odstúpiť . Pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim spotrebiteľom v lehote 14 dní v zmysle § 53 ods 7 obch. z. má kupujúci právo odstúpiť bez akejkoľvek sankcie, tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na úhradu nákladov spojených s vrátením tovaru.


  Tovar musí byť pri využití práva na odstúpenie od zmluvy vrátený nepoškodený, pokiaľ možno v pôvodnom obale bez známok užívania vrátane všetkého príslušenstva, záručných listov a návodov. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám peniaze za tovar budú zaslané prevodom na váš účet, a to najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré uhradil predávajúcemu v súvislosti s dodaním tovaru prepravcom späť.
   

  Záverečné ustanovenia

  Platné obchodné podmienky sú k dispozícii pri osobnom odbere a na internetových stránkach a každý kupujúci je pri kúpe tovaru na tieto podmienky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky dopĺňať či meniť v súvislosti so zmenou platnej právnej úpravy sv súvislosti so zmenou na trhu, ktoré predávajúci ponúka.Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1. 1. 2010 av plnom rozsahu ruší bývalé obchodné podmienky.