Obchodní podmínky

Informace ke smlouvám uzavíraným distančním způsobem a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory firmy Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o. z roku 2014

I. Informace před uzavřením smlouvy podané dle ustanovení § 1811 odst. 2) NOZ

1. Informace podává firma Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o., se sídlem Purkyňova 224, 261 01 Příbram III, IČ: 616 81 296, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36372 (dále jen „prodávající“). Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího spotřebitele při koupi zboží upravuje zejména Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., Obchodní podmínky prodávajícího z roku 2014, které jsou umístěny na webové stránce prodávajícího www.icis.cz E-shop, jakož i konkrétní ujednání v uzavřené smlouvě. Uvedené informace jsou přístupné i pro kupující podnikatele. V těchto informacích proto nebude rozlišováno, zda kupující je spotřebitel, či kupující podniká a označuje se nadále jako kupující všude tam, kde to je možné, jinak bude rozlišení zachováno. 

2. Prodávající prodává zboží kupujícím, jehož nabídka s označením a vlastnostmi jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího www.icis.cz E-shop.

3. Cena zboží, jakož i způsob jejího výpočtu, včetně všech daní a poplatků, je uvedena v cenové nabídce, která je uvedena na webové stránce prodávajícího www.icis.cz  E-shop.

4. Způsob platby a způsob dodání nebo plnění je uveden v nabídce zboží prodávajícího (viz bod 2 výše) na webové stránce prodávajícího, přičemž způsob platby a dodání zboží je vždy konkrétně dohodnut v kupní smlouvě (dle návrhu kupujícího) v souladu s Obchodními podmínkami prodávajícího.  

5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednavatel používá.

6. Práva z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky, uplatní kupující v souladu s reklamačním řádem prodávajícího, který je v plném znění uvede na webových stránkách prodávajícího www.icis.cz E-shop. V tomto reklamačním řádu je podrobně upraven postup při vyřizování reklamací.  

7. Kupní smlouva je vždy uzavírána prodávajícím jako jednorázový závazek dodání zboží a povinnost kupujícího zboží převzít a uhradit jeho cenu.

8. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření a údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, se pro uzavírání smluv na prodej zboží dle Obchodních podmínek prodávajícího nevztahují.

 

II. Informace před uzavřením smlouvy podané dle ustanovení § 1820 odst. 1) NOZ

1. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednavatel používá.

2. Při odběru zboží na prodejně prodávajícího je kupní cena hrazena v hotovosti při převzetí zboží. Prodávající vyžaduje úhradu zboží před jeho převzetím kupujícím, pokud je kupní cena hrazena bezhotovostním převodem na základě zálohového vyúčtování (proforma faktury), které vystaví prodávající kupujícímu na základě žádosti kupujícího.

3. Kupní smlouva je vždy uzavírána prodávajícím jako jednorázový závazek dodání zboží a povinnost kupujícího zboží převzít a uhradit jeho cenu. Povinnosti požadované sdělit kupujícímu dle ustanovení § 1820, odst. 1, písm. c), d) a e) ohledně smluv uzavíraných na dobu neurčitou se ve vztahu mezi prodávajícím a kupujícím neuplatní.

4. Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků (např. telefon, fax, email, e-shop) má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy písemně bez udání důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy, resp. od předání zboží  kupujícímu (§ 1829 odst.1, písm. a) NOZ). Údaje podle §1820 odst. 1, písmeno f),g) a h) tvoří přílohu těchto Informací, které jsou obsaženy ve vl. nař. č. 363/2013 Sb.

5. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v § 1837 NOZ, přičemž ustanovení § 1837 písm. l) se pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem nepoužije.

6. Orgánem odpovědným za výkon dohledu nad činností prodávajícího je Česká obchodní inspekce. Stížnosti a reklamace přijímá prodávající v souladu se svým Reklamačním řádem v písemné podobě (i datovou schránkou) na adresu sídla prodávajícího (za písemné podání se považují e-mail, fax, pokud je následně písemně potvrzen), telefonicky, případně ústně v sídle prodávajícího. Stížnosti a připomínky kupujících, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit v prodejně prodávajícího nebo použít linku 318 630 930 či e-mailovou adresu info@icis.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s reklamačním řádem, těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy. V případě, že nedojde k mimosoudnímu vyřešení reklamace, může se kupující obrátit se svým nárokem na příslušný soud.    

7. Přílohu těchto Informací tvoří Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle vl. nař. č. 363/2013 Sb.

 

Tyto Informace jsou platné od 18. 3. 2014

 

Příloha Informací:

 • Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy
 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle vl. nař. č. 363/2013 Sb.

Příloha Informací ke smlouvám uzavíraným distančním způsobem a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory firmy Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o. z roku 2014

a) VZOROVÉ POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 363/2013 Sb.

 1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni (...)“

Vložte na místo vynechaného textu jeden z textů dále uvedených v uvozovkách:

a) „uzavření smlouvy“,

b) v případě uzavření kupní smlouvy: „kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.“,

c) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí: „kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.“ nebo

d) v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu: „kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.“

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

Pokud na Vašich internetových stránkách nabízíte spotřebiteli možnost elektronicky vyplnit a odeslat informaci o odstoupení od smlouvy, vložte toto: „Na naší webové stránce (vložte internetovou adresu) můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.“

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

 

 1. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“

V případě uzavření kupní smlouvy, v níž nenabízíte, že při odstoupení od smlouvy vyzvednete zboží, vložte toto: „Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“

2.2 Pokud spotřebitel obdržel zboží na základě smlouvy, vložte zde text odpovídající jedné z následujících variant:

a) Převzetí zboží

Pokud nabízíte, že zboží od spotřebitele převezmete: „Zboží vyzvedneme.“

V opačném případě: „Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese (vložte Vaše jméno a příjmení/obchodní firmu, název, adresu sídla, případně jméno a příjmení, adresu osoby, která je oprávněna k převzetí zboží). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Pokud nabízíte, že ponesete náklady spojené s vrácením zboží: „Náklady spojené s vrácením zboží ponese (vložte Vaše jméno a příjmení/obchodní firmu, název, adresu sídla).“

V opačném případě: „Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.“

Pokud ve smlouvě uzavřené na dálku nenabízíte, že ponesete náklady spojené s vrácením zboží, a pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou: „Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši (vložte částku) Kč.“

Pokud nelze náklady na vrácení zboží rozumně vypočítat předem: „Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši (vložte částku) Kč.“

Pokud v rámci smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nelze zboží ze své podstaty vrátit obvyklou poštovní cestou a v době uzavření smlouvy bylo dodáno do domácnosti spotřebitele: „Zboží vyzvedneme na vlastní náklady.“

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

2.3 V případě uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy týkající se dodávek vody, plynu nebo elektřiny, pokud nejsou prodávány v omezeném objemu nebo ve stanoveném množství, či tepla z dálkového vytápění, vložte toto: „Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb nebo dodávky vody/plynu/elektřiny/tepla z dálkového vytápění (nehodící se vymažte) začaly během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanovených ve smlouvě.“

b) VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRO SPOTŘEBITELE DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 363/2013 Sb.

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 • Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):
 • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) o poskytnutí těchto služeb (*)
 • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 • Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Obchodní podmínky 2014 firmy Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o. 

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky společnosti Centrum intergrovaných služeb, spol. s r.o., (dále jen Obchodní podmínky), upravují práva a povinnosti mezi společností Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o., se sídlem Purkyňova 224, 261 01 Příbram III, IČ: 616 81 296, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36372 (dále jen „prodávající“), na straně jedné a kupujícími na straně druhé při koupi zboží.

2. Práva a povinnosti neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

3. Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti:

a) pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako podnikatelé (§ 420 a násl. NOZ), dále též kupující podnikatel(é). Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

b) pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako spotřebitelé (§ 419 NOZ) dále též kupující spotřebitel(é). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Smlouvy podle těchto Obchodních podmínek mohou být zejména smlouva kupní a smlouva o dílo.    

4. Pokud tyto Obchodní podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“.

5. Tyto Obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího www.icis.cz E-shop, kde má kupující možnost se s nimi seznámit před uzavřením smlouvy.

6. Informace ke smlouvám uzavíraných se spotřebitelem (§ 1811, odst. 2/ NOZ), informace ke smlouvám uzavíraných mimo obchodní prostory a distančním způsobem (§ 1820, odst. 2/ NOZ) jsou uvedeny rovněž na stránkách prodávajícího uvedených v odstavci 5 tohoto článku těchto Obchodních podmínek. 

7. V případě objednání zboží kupujícím kupující zasláním objednávky prodávajícímu stvrzuje, že se před podpisem objednávky seznámil s Informacemi uvedenými v odstavci 6 tohoto článku těchto Obchodních podmínek, jakož i s těmito Obchodními podmínkami jako celek.

8. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím od okamžiku uzavření kupní smlouvy.

9. Smlouva je uzavírána v českém nebo slovenském jazyce, v jiném jazyce jen za předpokladu, že tomu nebrání okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, přičemž platí, že prodávající si vyhrazuje právo, aby kupující zajistil překlad objednávky, resp. smlouvy do českého nebo slovenského jazyka.

10. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění, považuje se za důvěrnou a bez souhlasu obou smluvních stran není přístupná třetím stranám. 

II. Objednávka zboží a uzavření smlouvy

1. Prodávající podává, v souladu s článkem I. odst. 6 těchto Obchodních podmínek, informace na svých webových stránkách kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy.

2. Prodávající podává kupujícím informace o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobků, jakož i o jejích aktuálních cenách. Je-li to potřebné, s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající informace v technických a bezpečnostních listech v písemné formě nebo na internetu. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží. 

3. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k objednání konkrétního zboží a k uzavření smlouvy jsou uvedeny a vysvětleny na webové stránce našeho internetového obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto informace jsou zobrazeny na webové stránce internetového obchodu (viz článek I. odst. 5 těchto Obchodních podmínek) a kupujícímu je umožněno konkrétní proces uzavírání smlouvy reprodukovat a archivovat. 

4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednavatel používá. Prodávající je oprávněn oslovovat zákazníky v rámci marketingových průzkumů a akcí v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

5. Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k takovým právním jednáním způsobilé.

6. Kupní smlouvu mohou za nezletilého uzavřít pouze jeho zákonní zástupci. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle příslušných ustanovení NOZ (§ 2920 a násl. NOZ).

7. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich rozumové a volní vyspělosti nezletilého daného věku ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dale jen NOZ). 

8. Minimální náležitosti objednávky jsou:

a) identifikace kupujícího spotřebitele (jméno, příjmení, datum narození, bydliště), při telefonické objednávce číslo telefonu a e-mailovou adresu,

b) identifikace kupujího podnikatele, u fyzické osoby (jméno, příjmení, případně dovětek označující firmu fyzické osoby, IČ, sídlo), u právnické osoby (obchodní firma, IČ, sídlo), při telefonické objednávce číslo telefonu a e-mailovou adresu,

c) předmět kupní ceny dostatečně identifikovaný kupujícím dle nabídky prodávajícího na webu internetového obchodu,

d) způsob a místo dodání zboží,

e) dodací lhůta.

9. Kupující je povinnen sdělit prodávajícímu v objednávce, že adresa dodání zboží je odlišná od adresy, na kterou je vystavován daňový doklad (faktura nebo proforma faktura).

10. Kupující podnikatel může objednat zboží prostřednictvím osoby, která je oprávněná za podnikatele jednat v souladu s platnou právní úpravou, kdy své oprávnění jednat je povinna dotyčná jednající osoba doložit příslušným způsobem. V případě překročení oprávnění jednající osoby je kupující podnikatel zavázán z toho jednání, pokud prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co se o právním jednání takové osoby dozvěděl, nesdělil, že s ním nesouhlasí. 

11. Při telefonické objednávce je prodávající oprávněn ověřit si zpětným telefonátem, zda udané číslo kupujícího je v souladu s poskytnutou informací kupujícím.

12. Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím.

13. V případě úplného zrušení smlouvy kupujícím podnikatelem může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10 % z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.  

14. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem může být rovněž uzavřena faktickým přijetím objednaného zboží kupujícím podnikatelem od prodávajícího. I v tomto případě platí, že součástí kupní smlouvy jsou rovněž tyto Obchodní podmínky, s čímž kupující podnikatel výslovně souhlasí s tím, že zboží od prodávajícího fakticky převzal.

15. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem může být uzavřena obdobně jak je uvedeno v odstavci 14 tohoto článku těchto Obchodních podmének s tím, že pro něj navíc platí ujednání dle těchto Obchodních podmínek a NOZ, které se týkají uzavření smluv s kupujícími spotřebiteli. Součástí smlouvy je i formulář pro odstoupení od smlouvy (§1856 NOZ), který tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek.

16. Kupující mohou vedle internetového obchodu platně objednat zboží a uzavřít kupní smlouvu i v prodejně v sídle prodávajícího. Objednávky lze činit  přímo prostřednictvím internetového obchodu(E-shop), telefonicky, emailem, faxem nebo písemně. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná ode dne jejího doručení prodávajícímu.

17. Kupující musí v objednávce uvést minimální náležitosti uvedené v odstavci 8 tohoto článku těchto Obchodních podmínek, jinak je objednávka považována za nicotné právní jednání.

III. Ceníky a ceny zboží

1. Aktuální ceny zboží jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího (viz článek I., odstvec 5 těchto Obchodních podmínek).

2. Prodávající je oprávněn ceny na webu aktualizovat s ohledem na situaci na trhu, na změny zákonných podmínek, změny dodacích podmínek dodavatelů, atp.

3. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v den uzavření kupní smlouvy. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.

4. Kupující má možnost se před zasláním objednávky seznámit s tím, po jakou dobu zůstává nabídka a cena v platnosti. 

5. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, může být požadována úhrada zálohy. Pokud nebude objednané zboží kupujícím odebráno, bude vrácení zálohy poníženo o storno poplatek ve výši 25 % ceny zboží.

6. Cena zboží nezahrnuje žádné montážní služby, ani jiné služby související s dodáním zboží.

IV. Nenaskladněné zboží, nemožnost plnění, změna ceny

1. Zboží, které bylo uvedeno v nabídce prodávajícího s informací, že není dostupné skladem v okamžiku doručení objednávky kupujícího prodávajícímu, označujeme jako “nenaskladněné zboží“. V tomto případě vzniká kupní smlouva doručením potvrzením objednávky ze strany prodávajícího s uvedením lhůty pro dodání zboží. V případě, že prodávající zjistí, že dodací lhůtu nedodrží, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit kupujícímu s uvedením náhradní lhůty plnění. Kupující má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

2. Pokud prodávající zjistí, že dodavatel dodávku zboží nepotvrdí v náhradní lhůtě nebo vůbec, je povinen tuto skutečnost oznámit kupujícímu. Pokud nelze potvrdit objednávku ani v náhradní lhůtě smlouva se ruší doručením oznámení prodávajícího kupujícího o tom, že zboží nelze dodat z důvodu na straně jeho dodavatelů. Může se jednat o situaci, kdy objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. 

3. Doručením objednávky kupujícího prodávajcímu dochází k okamžité fyzické blokaci zboží dle dané objednávky, které má prodávající skladem. V případě, že kupující objednává “nenaskladněné zboží” (viz odstavec 1 tohoto článku těchto Obchodních podmínek) a v mezidobí od doručení objednávky do jejího vyřízení dojde k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající získává toto zboží od svých dodavatelů, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně kupujícímu. V takovém případě nadále smluvní strany postupují podle odstavce 2 tohoto článku těchto Obchodních podmínek.

V. Dodací lhůty

1. Zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je k vyzvednutí na prodejnách prodávajícího do druhého dne, případně je termín odběru zboží stanoven na základě jiné dohody mezi prodávajícím a kupujícím. 

2. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího dodat do druhého dne, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s termínem dodání. Pokud kupující odmítne dodání zboží v termínu uvedeném ve sdělení prodávajícího, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den. V takovém případě se objednávka, resp. smlouva ruší doručením nesouhlasu kupujícího se změnou termínu prodávajícímu, pokud tento nesouhlas bude doručen prodávajícímu před odesláním zboží.

3. Pokud kupující požaduje pozdější den dodání zboží, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, je kupující povinen uvést toto v objednávce. V případě, že kupující tak neučiní, odpovídá za škody prodávajícímu spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání.  

4. V případě dodání zboží prodávajícím kupujícímu prostřednictvím přepravce se lhůta dodání prodlužuje o jeden pracovní den potřebný k zabalení a expedici zboží a dobu dopravy zboží ke kupujícímu. Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce. 

VI. Místo dodání, ceny poštovného, balného a dopravy

1. Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce. Není-li způsob a místo dodání zboží uvedeno zákazníkem v objednávce, je objednávka považována za nicotnou.

2. Kupující si může zboží vyzvednout v termínu dodání osobním odběrem v prodejně prodávajícího v Příbrami III 261 01, Purkyňova 224 nebo po dohodě s prodávajícím na adrese Zdabořská 592, 261 01 Příbram V. Převzetí zboží osobně na uvedených adresách musí být vždy písemně potvrzeno. 

3. Zboží je možno dodat prostřednictvím přepravce (pošta, PPL, TOPtrans,...) na dobírku.

4. Cena poštovného každé jedné objednávky (bez ohledu na množství zboží) prostřednictvím internetového obchodu je při zasílání po České Republice 135,- Kč. Při objednání zboží dobírkovým způsobem je příplatek 100,- Kč.

5. Poštovné je splatné spolu s úhradou kupní ceny za zboží při dodání zboží, není-li dohodnuto jinak. U všech výše uvedených způsobů dopravy platí, že jsou realizovány pouze ve všední den. Při objednávkách založených v sobotu, v neděli nebo ve státní svátek, bude objednávka přijata následující pracovní den. 

6. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů tak, aby se předešlo poškození zboží. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné. 

7. Při přebírání balíku je důležité věnovat zvýšenou pozornost povrchu kartonu, ochranné pásce a jakýmkoli třeba drobným porušením a trhlinám. Pokud se vyskytnou jakékoliv deformace, trhlinky, trvejte na sepsání reklamačního protokolu s řidičem nebo pracovníkem pošty. 

8. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena. 

9. V případě, že kupující si nevyzvedne objednané zboží na prodejně prodávajícího v dohodnutém ani nově stanoveném termínu, může prodávající od smlouvy odstoupit třetí den po uplynutí náhradního termínu pro převzetí zboží, který prodávající kupujícímu sdělí.

10. Po dobu prodlení kupujícího podnikatele s převzetím zboží na prodejně či nepřevzetím od přepravce, přechází na něj nebezpečí škody, ztráty či zničení věci. Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možností, co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí. 

11. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží má v okamžiku převzetí vlastnosti dohodnuté v uzavřené kupní smlouvě, tedy že je bez vad, jinak má kupující spotřebitel právo zboží reklamovat, případně učinit další kroky k ochraně svých práv. Po dobu prodlení kupujícího spotřebitele s převzetím zboží na prodejně či nepřevzetím od přepravce, přechází na něj nebezpečí škody, ztráty či zničení věci. 

 VII. Platební podmínky

1. Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit hotově při převzetí zboží v prodejně prodávajícího nebo bezhotovostním převodem předem na základě zálohového vyúčtování (proforma faktury), které vystaví prodávající kupujícímu na základě žádosti kupujícího. Státním institucím a organizacím lze po předchozí dohodě poskytnout splatnost vystavených daňových dokladů na úhradu kupní ceny v délce 14 dnů od odeslání faktury. 

2. Změna fakturační adresy na již vystavený daňový doklad (faktura) je možná na základě žádosti kupujícího za poplatek 60,- Kč, který slouží k úhradě vícenákladů spojených s tímto úkonem, kdy v případě žádosti kupujícího o zaslání takto opravené faktury poštou po České Republice bude účtován kupujícímu poplatek 30,- Kč jako náhrada za poštovné a náklady spojené s odesláním.

 VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem:

a) Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků (např. telefon, fax, email, e-shop) má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy písemně bez udání důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy, resp. ode dne převzetí zboží kupujícím (§ 1829 odst. 1, písm a) NOZ). Kupující spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že písemné odstoupení od smlouvy zašle prodávajícímu dopisem na adresu jeho sídla. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy tvoří přílohu těchto Obchodních podnímek. V případě, že zboží bylo již kupujícímu spotřebiteli dodáno a nebylo vráceno nepoškozeno, na základě výzvy či iniciativy prodávajícího, v původním obalu bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství, záručními listy a návody k použití, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím spotřebiteli vrácení bezdůvodného obohacení za dodané zboží.  

b) Vypořádání prodávajícího a kupujícího spotřebitele po odstoupení od smlouvy spočívá v tom, že smluvní strany si vrátí vzájemně poskytnutá plnění. Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu spotřebiteli buď při vrácení zboží na prodejně, nebo dle dohody při vrácení zboží prostřednictvím přepravce. V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokovat bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2991 a násled. NOZ.

c) Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté s kupujícím spotřebitelem. Odstoupení musí být písemné a doručené prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění. 

d) Kupující spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837 NOZ a § 1840 NOZ.

2. Odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem:

a) Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím podnikatelem, je kupující podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu.

b) Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění z uzavřené kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího podnikatele.

c) Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího podnikatele při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody. 

3. Odstoupení od smlouvy prodávajícím:

a) V případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě, informuje o této skutečnosti neprodleně kupujícího a navrhne dodání jiného zboží, které zákonné podmínky splňuje a svými vlastnostmi by mohlo vyhovovat kupujícímu s uvedením lhůty, do které má kupující návrh akceptovat. Pokud se kupující v požadované lhůtě vyjádří odmítavě nebo vůbec, má prodávající právo od smlouvy odstoupit, což sdělí kupujícímu písemnou formou. V případě, že prodávající nemá k dispozici alternativní zboží, které může kupujícímu nabídnout, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.  

b) Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění kupujícímu – vyšší moc. Za vyšší moc lze považovat občanskou válku, válku, živelnou pohromu a jiné. Události tohoto druhu osvobozují prodávajícího po dobu jejich trvání od povinnosti dodat zboží dle uzavřené smlouvy. Po opětovném nastolení normálních poměrů je prodávající oprávněn po dohodě s kupujícím smluvené množství dodat později, smlouvu dohodou zrušit nebo od ní odstoupit. 

c) Pokud je překážka vyšší moci na straně kupujícího, postupuje se přiměřeně podle odstavce 3 bodu b) těchto Obchodních podmínek.

d) Trvá-li překážka vyšší moci déle než 4 týdny, jsou jak prodávající, tak i kupující oprávněni odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebyla uskutečněna dodávka. 

 IX. Zrušení smlouvy dohodou

1. Prodávající je oprávněn na základě žádosti kupujícího uzavřít dohodu o zrušení kupní smlouvy dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro takovouto dohodu je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu již dodané zboží, nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství, se záručním listem, návody k obsluze, v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží.

2. Ohledně zboží upraveného dle přání prodávajícího, zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání nelze takovou dohodu uzavřít.

3. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží prodávajícímu.

X. Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady věci v souladu s příslušnými ustanoveními NOZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

XI. Reklamace, stížnosti

1. Všechny ústní a písemné údaje o vlastnostech a možností použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele. 

2. Přesný postup reklamací a postup při jejich vyřizování řeší reklamační řád, který je uveden na webových stránkách prodávajícího www.icis.cz E-shop.

3. Stížnosti, připomínky jakož i reklamace kupujících, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit v prodejně prodávajícího nebo použít linku 318 630 930 či e-mailovou adresu info@icis.cz.

4. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s reklamačním řádem, těmito Obchodními podmínkami a platnými právními předpisy. 

 XII. Přechod nebezpečí

1. Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího spotřebitele okamžikem převzetí zboží, a to buď v prodejně, nebo od přepravce. Tímto není dotčeno právo kupujícího spotřebitele uplatňovat rozpor s kupní smlouvou (viz reklamační řád společnosti Centrum integrovaných služeb, spol. s r. o.)

2. Přechod nebezpečí škody na kupujícího podnikatele přechází okamžikem převzetí zboží v prodejně nebo od přepravce nebo okamžikem, kdy se kupující podnikatel dostane do prodlení s převzetím zboží od prodávajícího. 

 XIII. Výhrada vlastnictví

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího (viz § 2132 NOZ).

 XIV. Závěrečná ustanovení

1. V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresa kupujícího uvedená v objednávce.

2. Platné Obchodní podmínky jsou k dispozici na prodejně prodávajícího, na jeho internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má možnost se seznámit.

3. Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních úprav a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.  

4. Přílohu a nedílnou součást těchto Obchodních podmínek tvoří Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

5. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 18. 3. 2014.