Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

A. Účel

Účelem tohoto reklamačního řádu je stanovit pravidla jednání a s tím spojená práva a povinnosti společností Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o., se sídlem Purkyňova 224, Příbram III, PSČ: 261 01, IČ: 616 812 96, tel.: 318 630 930 fax: 318 630 933 email: info@icis.cz, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé. v reklamačním řízení. Tento reklamační řád je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího (www.icis.cz) nebo v písemné formě v sídle prodávajícího.

B. Rozsah platnosti

Ustanovení tohoto reklamačního řádu se vztahují na řešení reklamací kupujících za dodané výrobky a služby prodávajícím dle bodu 10 tohoto reklamačního řádu.

1. Všeobecná ustanovení

1.1.Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Právní úprava uplatnění práv odpovědnosti za vady je obsažena zejména v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ.

1.2.Tento reklamační řád upravuje rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako tzv. slabší strana (dále jen „kupující spotřebitel“) a rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující podnikatelé (dále jen „kupující podnikatel“)

1.3. Podle ustanovení § 419 NOZ je kupující spotřebitel každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Smlouvy podle těchto Obchodních podmínek mohou být zejména smlouva kupní a smlouva o dílo.

1.4. Podle ustanovení § 420 a násl. NOZ je kupující podnikatel (každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

1.5. Pokud tento reklamační řád upravuje některá práva a povinnosti společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel I kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“.

2. Záruční doba a její podmínky

2.1 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje (§ 2113 NOZ), že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu, v reklamě nebo v prohlášení o záruce (záruční list). Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást.

2.2. Prodávající prohlašuje, že smlouva vychází ze záruční doby, která je vyznačena výrobcem na obalu jako doba použitelnosti. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby platí doba z nich nejdelší. Pokud ujednají strany jinou záruční dobu než, která je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran (§ 2114 NOZ).

2.3. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží ode dne dojití do místa určení. Má-li uvést koupenou věc do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost (§ 2115 NOZ).

2.4. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající ( § 2116 NOZ).

2.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. (§ 2165 odst. 1 NOZ).

2.6. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci, v reklamě nebo v prohlášení o záruce (záruční list), v souladu s jinými právními předpisy, uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce na jakost uvedené výše (§ 2165 odst.2 NOZ).

2.7. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění. Prodávající má povinnosti nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti (§ 2166 odst.1).

2.8. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi vážou nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahující uvedené údaje (§ 2166 odst. 2 a 3).

2.9. Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již používaného spotřebního zboží a to v případě, pokud by si strany sjednaly dobu kratší (§ 2168 NOZ).

2.10. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná při převzetí (§ 2161 odst. 2 NOZ).

2.11. Na vady spotřebního zboží se nevztahuje záruka v těchto případech (§ 2167 NOZ) :

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
d) vyplývá-li to z povahy věci.

2.12. Záruku nemůže kupující spotřebitel nebo kupující podnikatel uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:

 • vypršením záruční lhůty,

 • při použití zboží v podmínkách neodpovídajícím podmínkám uvedeným v dokumentaci (vč. originálního

  obalu),

 • při nešetrném, nadměrném a násilném zacházení, neodborné manipulaci a neodborném ošetřování ze

  strany kupujícího,

 • mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání

  předepsané údržby nebo běžné péče,

 • poškození způsobená zapojením do rozvodné el. sítě neodpovídající příslušným normám

 • neodbornou obsluhou, nedodržováním návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou

 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny,

  nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem

 • zboží bylo poškozeno přírodními živly,

zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými

v dokumentaci

3. Uplatnění reklamace

Reklamaci uplatňuje kupující vůči prodávajícímu prokazatelným způsobem buď písemně, e-mailem, telefonicky nebo ústně v sídle prodávajícího a doloží ji potřebnými doklady s jasně vyjádřeným požadavkem, jak má prodávající reklamaci vyřídit v souladu s tímto reklamačním řádem, smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

4. Uplatnění reklamace kupujícím spotřebitelem

4.1. Pokud kupující spotřebitel zjistí poškození dodaného zboží, jakýkoliv rozdíl mezi záručním a dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list se sériovými čísly výrobků nebo fakturu, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list, důrazně doporučujeme ihned (nejlépe do 24 hodin) prokazatelným způsobem kontaktovat prodávajícího k odstranění těchto vad.

4.2. Při reklamaci vady výrobku kupujícím spotřebitelem doporučuje prodávající pro urychlení a zjednodušení reklamačního řízení předložit řádně vyplněný záruční a dodací list nebo fakturu, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list. Pokud výrobce přikládá k výrobku svůj záruční list, doporučujeme současné předložení originálního záručního listu výrobce. Pokud není zboží osobně odebráno v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

5. Uplatnění reklamace kupujícím podnikatelem

Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží, nejpozději však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně. Pokud kupující podnikatel zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi záručním a dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list se sériovými čísly výrobků, je povinen ihned (nejpozději do 24 hodin) prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit prodávajícímu. Pokud tak neučiní, nebude na jeho pozdější reklamaci brán zřetel.

6. Postup při vyřizování reklamace – kupující spotřebitel

6.1. Kupující spotřebitel uplatňuje práva z vadného plnění dle ustanovení § 2165 NOZ a násl.

6.2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího nebo u jiného podnikatele, pokud je tak uvedeno v potvrzení (viz bod 2.7.), které může být označeno jako záruční list. Kupující spotřebitel uplatňuje reklamaci na adresu prodávajícího - Centrum integrovaných služeb, spol. s r.o., se sídlem Purkyňova 224, Příbram III, PSČ: 261 01, IČ: 616 812 96, tel.: 318 630 930 fax: 318 630 933 email: info@icis.cz .

6.3. Kupující spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího, přičemž reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu kompletní včetně příslušenství, v původním obalu a musí být k němu předloženy veškeré průvodní doklady, tj. záruční list, dodací list nebo faktura, pokud tato slouží zároveň jako dodací a záruční list.

6.4. Prodávající posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné, ihned. O uplatnění reklamace sepíše prodávající reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).

6.5. V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí prodávající že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu, vždy nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.

6.6. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

6.7. Vady odstranitelné

Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to v případě vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze neúměrné, má kupující spotřebitel právo na výměnu zboží či týká-li se taková vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit (§ 2169, odst. 1 NOZ).

6.8. Výměna věci

6.8.1. Právo na výměnu zboží má kupující v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže kupující zboží řádně užívat. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Kupující spotřebitel má v případě výskytu většího množství odstranitelných vad právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na kupujícím spotřebiteli.

6.8.2. Po dohodě s kupujícím spotřebitelem je možná (za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné) i výměna za zboží jiného výrobce než reklamované zboží, které má identické nebo lepší parametry než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry.

6.8.3. V případě, že není možné zboží vyměnit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

6.9. Vady neodstranitelné

6.9.1. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží a kupující nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

6.9.2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím spotřebitelem dohodnuta lhůta delší. Po vyřízení reklamace dostane kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou zboží, obsahuje protokol nové sériové číslo vyměněného zboží. Další případné reklamace vyměněného zboží bude kupující spotřebitel uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu, který nahrazuje záruční a dodací list.

6.9.3. Kupující spotřebitel má v případě výskytu neodstranitelné vady, která brání užívání zboží jako zboží bez vady, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na spotřebiteli.

7. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace – kupující podnikatel

7.1. Kupující podnikatel uplatňuje práva z odpovědnosti za vady u prodávajícího.

7.2. Kupující podnikatel uplatňuje reklamaci na adresu prodávajícího uvedenou v bodě 6.2. tohoto reklamačního řádu.

7.3. Kupující podnikatel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího, přičemž reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu kompletní včetně příslušenství, v původním obalu a musí být k němu předloženy veškeré průvodní doklady, tj. záruční list, dodací list nebo faktura, pokud tato slouží zároveň jako dodací a záruční list.

7.4. Na základě požadavku kupujícího podnikatele lze reklamaci vyřídit v jeho sídle, provozovně či v místě používání (např. stroje). V takovém případě hradí kupující podnikatel dopravní náklady prodávajícího.

7.5. Prodávající posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné, ihned. O uplatnění reklamace sepíše prodávající reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).

7.6. V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí prodávající že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu vždy nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.

7.7. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

7.8. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy ( § 2106 NOZ) může kupující požadovat:

7.8.1. požadovat výměnu zboží, dodání chybějícího zboží, dožadovat se odstranění právních vad

7.8.2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné

7.8.3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny 7.8.4. právo odstoupit od smlouvy.

7.8.5. Volba mezi nároky uvedenými shora náleží kupujícímu podnikateli, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující podnikatel měnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující podnikatel požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující podnikatel požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li kupující podnikatel své právo včas má práva podle § 2107 NOZ.

7.9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 NOZ) může kupující požadovat: 7.9.1. odstranění vady zboží, tj. i dodání chybějícího zboží
7.9.2. přiměřenou slevu z kupní ceny

7.9.3. Za nepodstatné porušení smlouvy se považují odstranitelné vady zboží, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady (vady v množství, barvě, chybějící doklady, atd.).

7.9.4. Přiměřená lhůta pro odstranění vad opravou činí 30 kalendářních dnů, v odůvodněných případech může být přiměřená lhůta stanovena odlišně, kdy prodávající stanoví lhůtu, ve které vady zboží odstraní.

7.9.5. Jestliže kupující podnikatel bez zbytečného odkladu po oznámení lhůty nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas, má se za to, že lhůta sdělená prodávajícím je lhůtou dohodnutou.

7.9.6. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě stanovené dle předchozího odstavce, může kupující podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Odstoupit od smlouvy může kupující pouze v případě, že na svůj úmysl upozorní prodávajícího při stanovení lhůty pro odstranění vady nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícího měnit. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím včetně přiložených záručních listů a návodů.

7.9.7. Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu.

7.9.8. Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže–li věc vrátit v tom stavu, jakém ji obdržel. To neplatí v případech uvedených v § 2110 písm. a) až d) NOZ

7.9.9. Pokud došlo ke snížení hodnoty vráceného zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující podnikatel povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou započtení hodnoty opotřebení či spotřebování zboží na vrácenou kupní cenu. Kupní cena je kupujícímu vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování zboží. Hodnotu opotřebení či spotřebování určuje prodávající v závislosti na výši opotřebování či spotřebování vráceného zboží.

7.9.10. Pokud bylo zboží kupujícímu zasíláno prostřednictvím přepravce, nemá kupující podnikatel právo na náhradu nákladů na přepravu.

8. Reklamace zboží poškozeného přepravou

8.1. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Kupující je proto povinen věnovat kontrole stavu zásilky zvýšenou pozornost, konkrétně povrchu kartonu, ochranné pásce a jakýmkoliv, i třeba drobným porušením a trhlinám, zvláště pokud bude karton protržený nebo budou zdeformované rohy, je to signál, že zboží nebude zřejmě v pořádku. Kupující je povinen v případě zjevného vnějšího poškození zásilky sepsat s doručovatelem zápis o škodě, jinak nebude na pozdější reklamaci brán zřetel. Přepravce je povinen s kupujícím sepsat protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom v případě poškození obsahu balíku přepravce vyřídí reklamaci.
8.2. Reklamační řád přepravních společností lze nalézt na následujících internetových adresách:

8.2.1. pokud kupující zvolil způsob dodání přes ČP http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/zasady-pro- dodavani/zasady-pro-dodavani-postovnich-zasilek-a-poukazanych-peneznich-castek-id999/

8.2.2. pokud kupující zvolil způsob dodání přes DPD - http://public.dpd.cz/ocm/, pokud PPL – http://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=reklamace.

8.3. V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu nejpozději do 24h, prodávajícímu, který bude kupujícího informovat o dalším postupu.

8.4. Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží nebo může odstoupit od smlouvy z důvodu, že nemá již oprávněný zájem na pozdějším dodání zboží. Své rozhodnutí je povinen sdělit prodávajícímu současně s oznámením o dodání poškozeného zboží.

9. Účtování skladného

9.2. O ukončení opravy bude kupující vždy prokazatelně informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků.

9.1. Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu účtováno skladné ve výši 50,- Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím.

9.3. Pokud si kupující však zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží prodávající odstoupí od smlouvy. Prodávající má v takovém případě právo hodnotu zboží nebo služby jednostranně započíst na úhradu skladného..

10. Účinnost reklamačního řádu

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 18.3.2014 a to i pro výrobky a služby dodané a poskytnuté přede dnem nabytí jeho účinnosti pokud byly reklamovány po nabytí jeho účinnosti.

Platnost od: 18. 3. 2014